BẢNG TỔNG HỢP NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VỀ CẦN THƠ TỪ NGÀY 09/02/2021

Thực hiện Công văn số 457/SLĐTBXH-LĐ NGÀY 18/02/2021. Nhà trường thông báo dến các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện rà soát Danh sách những người về Thành phố Cần Thơ từ vùng dịch (bắt đầu từ ngày 09/02/2021) điền theo mẫu thông tin đính kèm và gửi về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Lưu ý chỉ những trường hợp có về từ vùng dịch mới làm mẫu này. Những trường hợp di chuyển từ tỉnh khác thì chỉ cần làm Bảng Tổng hợp lịch trình di chuyển là được)

Thông tin bổ sung