BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN CỦA GVVC/HSSV

Căn cứ Công văn số 175/TCGDNN-HSSV NGÀY 29/01/2021 Của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Vv đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn cho HSSV GDNN, đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát tình hình GVVC, HSSV về lịch trình di chuyển theo mẫu đính kèm, gửi Bảng Tổng hợp về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., thời gian đến 15h00 ngày 29/01/2021

Thông tin bổ sung