THÔNG BÁO V/v CẬP NHẬT THÔNG TIN BỔ SUNG HỒ SƠ CÁ NHÂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 ( TỪ 01/7/2019 ĐẾN 30/6/2020)

Trường Cao đẳng Cần Thơ Thông báo về việc cập nhật thông tin bổ sung hồ sơ cá nhân viên chức, người hợp đồng lao động năm 2020 (Kèm theo file các biểu mẫu)

Thông tin bổ sung