Cơ cấu tổ chức

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

 

Phòng Tổ chức – Hành chính có 02 Bộ phận:

          - Bộ phận Tổ chức cán bộ - Thi đua

          Bộ phận Hành chính – Tổng hợp

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Hồ Quốc Dũng

Trưởng phòng

2

Bà Đặng Thị Minh Ngọc

Phó trưởng phòng

3

Bà Đinh Thị Quỳnh Như

Chuyên viên

4

Bà Lê Thủy Tiên

Chuyên viên

5

Bà Võ Thị Như Thủy

Chuyên viên

6

Bà Trần Thị Bích Đào

Chuyên viên

7

Ông Trương Công Thành

Chuyên viên

     
     

 

 

 

 

 

Thông tin bổ sung